, ,
                                                           

(tracheobronchitis; + + -)
.
`, `, -
, :

:


: